Spoření na důchod

V posledních patnácti letech prochází Česká republika velmi prudkým ekonomickým a společenským vývojem.

1. Pokles porodnosti
2. stabilně se zlepšující úmrtnostní poměry
3. poměrně intenzivní migrační výměna

Z výše uvedených příčin se veřejné rozpočty dostaly do těžko řešitelných pozic. Je nutné přistoupit k výrazným reformám systému jako celku.
Cílem účinné reformy systému důchodového zabezpečení by mělo být vytvoření takového systému, který by zabezpečil důstojný život všech občanů v po-produktivním věku. Nastavený rámec systému důchodového zabezpečí by měl především pomoci jednotlivcům, aby se v produktivním věku správně rozhodli a investovali prostředky do svého budoucího života.
Stáří by se mělo stát úspěšným završením celého životního cyklu. K tomu je v dnešní době potřeba stabilních kapitálových fondů, které se mohou podílet na systému kvalitnějšího důchodového zabezpečení.

Důchodové pojištění v ČR


Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodu a podmínky pro jejich výplatu, je zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1996. Poslední významné změny pak přinesl zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů s účinností od 1. ledna 2008 a zákon č. 178/2008 Sb., účinností od 23. dubna 2008.

I. pilíř
Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované (DB) a průběžně financované (PAYG). Je univerzální a zabezpečuje všechny ekonomicky aktivní osoby. Právní úprava je jednotná pro všechny pojištěnce, neexistují speciální odvětvová schémata apod.

II. pilíř
V členských zemích EU obvyklý druhý pilíř (zaměstnanecké penzijní systémy) v českém důchodovém systému zatím neexistuje. Nyní se jedná o jeho zavedení formou soukromých fondů.
Tyto soukromé fondy budou hospodařit z vyvedených peněz (3%) z důchodového pojištění s podmínkou přidání 2 % vyměřovacího základu (hrubé mzdy) navíc z vlastních prostředků občana.

III. pilíř
Dobrovolné doplňkové příspěvkově definované (DC), kapitálově financované penzijní připojištění se státním příspěvkem, je možno podle terminologie EU považovat za třetí pilíř důchodového systému. Jedná se zejména o transformované penzijní fondy s širšími možnostmi investování.
Součástí třetího pilíře jsou i produkty penzijních fondů a komerčních pojišťoven – zejména životního pojištění. Důchody přiznávané ze třetího pilíře se zatím podílejí na příjmech důchodců zanedbatelnou měrou.

Stávající důchodový systém v České republice je tvořen ze dvou hlavních podpůrných programů/pilířů:
Důchodovým pojištěním a penzijním připojištěním.