WMS Invest

WMS Investiční společnost, a.s. 


Fond Realita

investice do nemovitostního fondu

  • stabilní výnos, přicházející z běžných příjmů nájemného a z růstu hodnoty nemovitostí
  • investice do podílových listů nemovitostního fondu - hmatatelná, viditelná a ocenitelná aktiva (nemovitosti)
  • nemovitá aktiva jsou méně kolísavá, nemovitostní trh je charakterizován dlouhodobými procesy
  • likvidita fondu povinně zajištěna min. 20% rychle likvidních aktiv
  • oceňování nemovitostí probíhá 2x ročně formou znaleckých posudků
Vstupní poplatek: 2,0 - 3,0 %
Výstupní poplatek: 0,00 - 3,00%
Vlastní kapitál fondu: 440 235 981 Kč
Minimální investice: 500 Kč
Doporučený investiční horizont: min. 3 roky
Hodnota podílového zisku: 1,4121