TESLA Investiční společnost

TESLA Investiční společnost, a.s. 


Fond Realita

investice do nemovitostního fondu

  • stabilní výnos, přicházející z běžných příjmů nájemného a z růstu hodnoty nemovitostí
  • investice do podílových listů nemovitostního fondu - hmatatelná, viditelná a ocenitelná aktiva (nemovitosti)
  • nemovitá aktiva jsou méně kolísavá, nemovitostní trh je charakterizován dlouhodobými procesy
  • likvidita fondu povinně zajištěna min. 20% rychle likvidních aktiv
  • oceňování nemovitostí probíhá 2x ročně formou znaleckých posudků
Maximálná vstupní poplatek: 3,0 %
Výstupní poplatek: 0,00 - 3,00%
Vlastní kapitál fondu: 2 025 245 582 Kč
Minimální investice: 500 Kč
Doporučený investiční horizont: min. 3 roky

Fond se zaměřuje na menší komerční nemovitosti – administrativní
a výrobní prostory, haly, objekty k bydlení na území České
republiky s výnosem z pronájmu. V současnosti představuje
portfolio fondu dvacet šest nemovitostí. Pro Fond má podstatný
význam riziko nedostatečné likvidity, které nelze zcela vyloučit,
spočívající v tom, že určitý majetek Fondu nebude zpeněžen včas
za přiměřenou cenu a Fond proto nebude schopen včas dostát
závazkům ze žádostí o zpětný odkup podílových listů
např. z důvodu vlivu změn vývoje tržního prostředí na ceny
a hodnoty vlastněného majetku, rizika vypořádání spojeného s tím,
že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo
z důvodu včasného nezaplacení protistrany, rizika ztráty vlivem
nedostatků, selhání vnitřních procesů, lidského faktoru či vlivem
vnějších událostí.Fond se zaměřuje na menší komerční nemovitosti – administrativní a výrobní prostory, haly, objekty k bydlení na území České
republiky s výnosem z pronájmu. V současnosti představuje
portfolio fondu dvacet šest nemovitostí. Pro Fond má podstatný
význam riziko nedostatečné likvidity, které nelze zcela vyloučit,
spočívající v tom, že určitý majetek Fondu nebude zpeněžen včas
za přiměřenou cenu a Fond proto nebude schopen včas dostát
závazkům ze žádostí o zpětný odkup podílových listů
např. z důvodu vlivu změn vývoje tržního prostředí na ceny
a hodnoty vlastněného majetku, rizika vypořádání spojeného s tím,
že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo
z důvodu včasného nezaplacení protistrany, rizika ztráty vlivem
nedostatků, selhání vnitřních procesů, lidského faktoru či vlivem
vnějších událostí.lečnost, a.s.